Rozliczenie PIT 2019

 

Pobierz darmowy program
PIT 2019
Program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.Program PIT 2019 jest:

- bezpieczny - posiada
  rekomendację PTE
- przyjazny w obsłudze
- sprawdzony (skorzystało z niego
z powodzeniem ponad 16.000.000 podatników)

Darmowy Program PIT 2019

Przy składaniu PIT-ów za 2019 rok obowiązują te same ulgi i odliczenia, jakie obowiązywały w roku poprzednim. Poniżej prezentujemy podstawowe z nich.

Ulga na dzieci

Od 2013 r. obowiązują nowe zasady obliczania wysokości ulgi, która jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci. Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik wykonuje władzę rodzicielską lub pełni funkcję opiekuna prawnego, z którym dziecko zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym.

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka:
Skorzystanie z ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka uzależnione jest od osiąganego dochodu. Nie każdy podatnik wychowujący jedno dziecko może skorzystać z ulgi.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że:

 • roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 56.000 zł; zastrzeżenie to dotyczy podatnika niepozostającego w związku małżeńskim w tym również przez część roku,
 • roczne dochody podatnika i jego małżonka nie przekroczyły łącznie kwoty 112 000 zł,
 • roczne dochody podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 112 000 zł.

  Ulga z tytułu wychowania dwojga i większej liczby dzieci:

  Kwota odliczenia:
 • na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko),
 • na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi miesięcznie po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2700 zł). W przypadku wychowywania czworga dzieci, jak również większej liczby dzieci przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

  Ulga na Internet

  Z ulgi na Internet skorzystać mogą podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych uzupełniając PIT-37, przedsiębiorcy uzupełniający PIT-36, podatnicy opłacający podatek liniowy PIT-36L oraz przedsiębiorcy, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28. Do deklaracji PIT należy dołączyć informacje PIT/O, w której zostaną określone wykorzystane ulgi. W zeznaniu rocznym możemy odliczyć, w przypadku ulgi na Internet, maksymalnie 760 zł. Podatnik korzystający z ulgi nie ma konieczności załączenia do deklaracji dowodów wpłaty za usługę. Należy jednak takowe posiadać, gdyż urząd skarbowy może w każdej chwili tę sytuację skontrolować. Wielu podatników ma problem wtedy, kiedy posiada Internet w pakiecie, na przykład z telefonem i telewizją. Problem ten w przypadku większości operatorów został rozwiązany tym, że wyszczególniają oni na dokumencie dokładne stawki za poszczególne usługi. Pamiętaj, że jeśli nadal korzystasz z usług operatora, który tego nie robi, samodzielnie nie możesz oszacować wysokości kosztu Internetu, dlatego też nie masz prawa do korzystania z ulgi. Należy także pamiętać, że odliczyć można tylko te faktury za Internet, które zostały faktycznie opłacone. Ulga dotyczy użytkowania sieci Internet w dowolnym miejscu, nie tylko w miejscu zamieszkania podatnika.

  Ulga rehabilitacyjna

  Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne jak i te, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Warto dowiedzieć się czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwieniem życia osobie niepełnosprawnej uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, można je uwzględnić przy obliczaniu podatku. Odliczeniu podlegają tylko te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki uprawniające do odliczeń dzielimy na:
  I. wydatki nielimitowane - można odliczyć całą poniesioną kwotę
  II. wydatki limitowane - aby obliczyć kwotę przysługującego odliczenia uwzględnienia się „górny" lub „dolny” limit kwotowy.

  Ad. I
  Wydatki nielimitowane, to kwoty poniesione na:
  1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
  4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
  6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
  7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
  8) opłacenie tłumacza języka migowego;
  9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
  10) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
  11) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  c) na koloniach i  obozach dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

  Ad. II
  Wydatki limitowane, to:
  1) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
  2) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
  3) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
  4) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
  Więcej informacji uzyskają Państwo zapoznając się z broszurą przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. (http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6255089/Ulga_rehabilitacyjna_2019.pdf)

  W przypadku tej ulgi, jak też i wielu innych, podatnik musi posiadać dokumenty, które potwierdzają poniesienie wydatków. Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby, które posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję, dzięki której podatnikowi przysługuje renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, bądź też renta socjalna lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

  Darowizny:
  Podatki, który w 2019 roku przekazał darowizny na:

  1. na cele:
  określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele [1],  kultu religijnego,  krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy  - może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
   

  2. na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny. Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy byli opodatkowani według skali podatkowej (odliczenie od dochodu) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (odliczenia od przychodu) i posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków. Płatnicy podatku liniowego nie skorzystają z tej możliwości. Należy pamiętać, że przekazanie darowizny, w razie kontroli, trzeba będzie udowodnić. W przypadku darowizn pieniężnych należy przechowywać wszelkie dowody wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jeśli zaś darowizna przekazana została w formie innej niż pieniężna konieczne jest dysponowanie dokumentem, z którego wynikać będzie wartość tej darowizny (np. pisemna umowa darowizny lub akt notarialny). Wymagane jest również posiadanie oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny, nie jest ono potrzebne w przypadku darowizny pieniężnej.

  Ulga na działalność badawczo-rozwojową
  Z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767), wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), która zastąpiła dotychczasową ulgę „na nabycie nowych technologii". Podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą oraz rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) mają możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę kosztów działalności badawczo – rozwojowej. Z odliczenia korzystać mogą również jednostki prowadzące pełne księgi podatkowe, które składają deklarację CIT-8. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ciągu roku kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to w szczególności koszty poniesione na:

  1.wynagrodzenia dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne,
  2.nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z póź.zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  4.odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy PIT.
  5.odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

 • strona główna | księgowy radzi | ulgi i odliczenia | 1 % podatku
  projekt - tomanet design

  Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.