Rozliczenie PIT 2019

 

Pobierz darmowy program
PIT 2019
Program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.Program PIT 2019 jest:

- bezpieczny - posiada
  rekomendację PTE
- przyjazny w obsłudze
- sprawdzony (skorzystało z niego
z powodzeniem ponad 16.000.000 podatników)

Darmowy Program PIT 2019

Zmiany w deklaracjach PIT za 2019 rok

Przepisy podatkowe pozwolą w trakcie rozliczeń za rok 2019 skorzystać z szeregu ulg i odliczeń, ale przed złożeniem zeznania podatkowego warto sprawdzić, jakim zmianom uległy obowiązujące przepisy. Szereg zmian obejmuje nie tylko wzory druków deklaracji składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zasady korygowania zeznań podatkowych. ale również deklaracje i informacje przekazywane organom oraz podatnikom przez płatników – czyli m.in. przez zakłady pracy czy zleceniodawców. Niewielkie modyfikacje objęły również zasady składania deklaracji.

Wysyłka PIT z zagranicy będzie łatwiejsza niż do tej pory
Jako doręczone organowi podatkowemu już w dacie nadania uznawać będzie się pismo (w tym np. deklarację PIT), jeśli było ono nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Oznacza to, że również deklaracje podatkowe wysyłane z innych krajów UE za pośrednictwem tamtejszej poczty krajowej, w dacie wysyłki będą traktowane jako pisma doręczone. W przypadku deklaracji z innych krajów, datą tą będzie data otrzymania przesyłki przez pocztę polską, jako ostatecznego dostarczyciela przesyłki do urzędu. Takie podejście pozwoli ograniczyć kary za nieterminowe złożenie deklaracji wysyłanych z zagranicy.

Korygując PIT – nie składaj ORD-ZU
Od 2019 r. nie ma już obowiązku składać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. W przypadku błędu, wystarczającym jest dokonanie korekty poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej z zaznaczeniem, że jest to dokument korygujący, a nie deklaracja rozliczeniowa. Jeżeli korekta złożona zostanie w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji, a z korekty wynika obowiązek zapłaty zaległego podatku, to co do zasady będzie możliwa zapłata jeszcze niższych odsetek za zwłokę niż obecnie. Będą one wynosiły 50% stawki podstawowej, a nie jak to ma miejsce obecnie 75% tej stawki.

Bez obowiązku oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu
W 2019 r. małżonkowie osiągający przychody ze wspólnej własności, wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy lub praw nie mają obowiązku ponawiania oświadczeń o tym, że całość przychodu chcą rozliczyć wyłącznie u jednego z nich. Oświadczenie to składają obecnie wyłącznie jeden raz, a ponawiają je w chwili, gdy chcą zrezygnować z takiej formy rozliczania przychodów.

Koniec z załącznikiem PIT/UZ – wniosek złożysz wewnątrz deklaracji PIT
W 2019 r. nie można już złożyć załącznika PIT/UZ. W roku poprzednim wypełniali go podatnicy korzystający z ulgi na dziecko, u których kwota ulgi była wyższa niż kwota podatku do zapłaty. Druk ten służył wykazaniu kwoty, której ze względu na niską wysokość podatku do zapłaty, nie można było odliczyć od tego podatku. W konsekwencji na PIT/UZ składało się wniosek o zwrot nadwyżki niewykorzystanej ulgi na dziecko. Ustawodawca nie zrezygnował z prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci. W 2019 r. podatnik zamiast składać załącznik PIT/UZ, uzyskuje możliwość wypełnienia dodatkowych pozycji składanej przez siebie deklaracji PIT-37 czy PIT-36. Przychód i koszty ze zbycia rzeczy będzie trzeba deklarować na PIT-36 inaczej niż do tej pory W zakresie wykazywania przychodu ze sprzedaży lub innego zbycia prywatnie rzeczy, zmianie uległa deklaracja PIT-36. Mimo, że nie ma obecnie możliwości odliczać straty poniesionej z tytułu takiej sprzedaży od dochodów z innych źródeł wykazywanych w deklaracji PIT-36, obowiązujący wzór formularza PIT-36 wszystkie przychody grupuje w jednym miejscu i pozwala sumować przychody i koszty ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami z innych źródeł. Proponowana zmiana wzoru formularza PIT-36 ma za zadanie uczynić go bardziej przejrzystym, a w konsekwencji ograniczyć możliwość popełniania błędów.

Nowy wzór załącznika PIT/B
Wprowadzenie nowego wzoru załącznika PIT/B wynika z dodania szeregu danych informacyjnych. W nowej wersji formularza zamieszczony jest komunikat, zgodnie z którym podatnik nie wykazuje przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli poniósł w roku podatkowym stratę tej formy działalności – z działalności strefowej. Druk PIT/B zawierać będzie również informację, że nie należy w nim wykazywać przychodów z zagranicy zwolnionych z opodatkowania w Polsce (zasada zwolnienia z progresją). W przypadku, gdy przychody zwolnione należy wykazać w deklaracji podatkowej, należy je wykazać w części H zeznania PIT-36 i w załączniku PIT/ZG do tego zeznania. Ze względu na częste błędy popełniane przez podatników, informacja ta jest obecnie wskazana bezpośrednio również w załączniku PIT/B.

Na PIT-M można wykazać bardziej szczegółowo przychody dwójki dzieci
Dotychczasowa konstrukcja PIT/M była wystarczająca, gdy w stosunku do wszystkich dzieci podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci albo w stosunku do wszystkich dzieci prawo to przysługuje obojgu rodzicom. Nowa konstrukcja formularza pozwoli na prawidłowe wypełnienie PIT/M również w sytuacji, gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom.

Informacja o korekcie deklaracji podatkowej
Od 2019 r. zmieniają się zasady przeprowadzania korekt deklaracji podatkowych. Błędnie wypełnioną deklarację koryguje się składając ponownie druk ze wskazaniem, że jest to korekta, ale bez konieczności przekazywania, jak to miało miejsce do tej pory, druku ORD/ZU – pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Zmiana zasad wymusiła modyfikację informacji w tej sprawie, wskazywanych w formularzach PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L i PIT-39.

Deklaracje na podatek pobierany ryczałtowo
Zmiany wynikają z zaliczenia do tzw. innych źródeł przychodów z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli, uprawy lub chowu. Przychody tego typu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mimo że nie będą uznawane za pochodzące z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zmiana wpłynie na kształt deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT/O, PIT/D. Natomiast w deklaracjach PIT-16, PIT-16A, PIT-19 zmianie uległy wyłącznie opisy wskazujące na brak obowiązku dostarczenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty ORD/ZU.

Sprawozdania finansowe – bez obowiązku dołączania do druku PIT
Ze względu na to, że od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych, usunięto z druków PIT-36 i PIT-36L rubryki, w których wskazywano liczbę dołączanych do zeznania sprawozdań finansowych. Po zmianie brzmienia przepisów ustawy o PIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania, a nie dołączać je do zeznania, jak to miało miejsce wcześniej. W efekcie terminy przekazywania obu dokumentów są różne. Zmiany w informacjach i deklaracjach sporządzanych przez płatników podatku PIT. W przypadku części druków związanych z poborem zaliczek przez płatników zmiany są albo bardzo niewielkie albo nie występują w ogóle. W przypadku druku PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R zmodyfikowano treść informacji o zasadzie składania korekty tej deklaracji – bez konieczności dołączania do niej druku ORD/ZU. Druki: PIT-2, PIT-2/A, PIT-3, PIT-12 nie uległy zmianie. Szerszy zakres zmian dotyczy deklaracji PIT-6/PIT-6L. Wynika on z wprowadzenia zasady, zgodnie z którą podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów 1,2 mln euro, zobowiązani są prowadzić pełne księgi rachunkowe. W efekcie tych zmian deklarację PIT-6 składać należy nie tak jak do tej pory do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok, lecz do 20 stycznia roku, za który dokonuje się rozliczenia.

W efekcie zmian m.in.:
 • zmieniony został symbol deklaracji. Otrzymuje on brzmienie: „PIT-6”, zamiast dotychczasowego „PIT-6/PIT-6L”,
 • wprowadzony został nowy termin składania deklaracji (20 stycznia roku rozliczanego),
 • dodano również kolumnę zmuszającą do podania udziału w dochodzie z działów specjalnych –stosowany w przypadku podatników prowadzących np. spółkę zajmującą się działami specjalnymi produkcji rolnej.
  Termin zastosowania nowych wzorów - co do zasady 1 stycznia 2019 r.

  Nowe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Jedynie PIT-6 stosować należy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Dotychczasowe deklaracje stosować można, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2019 r. oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych (np. do korekt dotychczasowych deklaracji, druków i informacji podatkowych). Od 1 stycznia 2019 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2019 rok) stosować zatem należy co do zasady: PIT-2 – wersja nr 4, PIT-2/A – wersja nr 4, PIT-3 – wersja nr 4, PIT-12 – wersja nr 6, PIT-4R – wersja nr 6, PIT-6 – wersja nr 12 (wyjątkowo stosuje się począwszy od przychodów z roku 2019), PIT-8AR - wersja nr 6, PIT-8C – wersja nr 8, PIT-11 – wersja nr 23, PIT-R – wersja nr 18, IFT/IFT-1R – wersja nr 13, PIT-28 – wersja nr 19, PIT-16A – wersja nr 9PIT-19A – wersja nr 9, PIT-28/A – wersja nr 16, PIT-28/B – wersja nr 13, PIT/O – wersja nr 21, PIT/D – wersja nr 25, PIT-40 – wersja nr 22, PIT-37 – wersja nr 22, PIT-36 – wersja nr 22, PIT-38 – wersja nr 11, PIT-36L – wersja nr 11, PIT-39 – wersja nr 7, PIT/M – wersja nr 7, PIT/B – wersja nr 14, PIT/Z – wersja nr 6, PIT/ZG – wersja nr 5.

  Odliczenie składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  W rozliczeniach podatku za rok 2019 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Każdy z nas poza zwykłymi składkami ZUS może dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na co najmniej dwa sposoby. O ile indywidualne konto emerytalne (IKE) pozwala na to, by po osiągnięciu określonego wieku wypłata środków zwolniona była z podatku dochodowego, o tyle w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty te podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w konsekwencji – staną się podstawą naliczenia podatku. W ich przypadku jednak podatnik uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Z jednej strony, ulga pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku, z drugiej jednak – istnieje niebezpieczeństwo, że podatnik nie będzie miał na tyle przychodów, by skorzystać z ulgi w pełnym zakresie.

  Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:
 • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
 • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
 • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

  Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:
 • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
 • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
 • Rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
 • Składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

  Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

  Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

  Wyłącznie jedno IKZE
  Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma natomiast ograniczenia, by podatnik posiadał jedno konto w ramach IKZE oraz dodatkowo konto w IKE – wówczas ma prawo korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE a wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania. Wpłaty na rzecz małoletniego Nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego. Niemniej prowadząc własne konto, małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  Ograniczenie ulgi
  Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota ta wynosi 4750,80 zł.

  Ulga tylko pozorna
  Środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe (jeżeli podatnik nie odliczy ulgi, wypłata środków z IKZE byłaby bowiem na jednym z etapów opodatkowana, inaczej niż wypłata z IKE).

  Wypłata środków z IKZE
  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
  na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych; w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. Wypłaty na rzecz oszczędzającego będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Za przychód z innych źródeł uważa się kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Oznacza to, że kwoty wypłat z IKZE zarówno oszczędzający, jak i uposażony lub spadkobierca uznać musi za przychód podatkowy. W przypadku dziedziczenia środki z IKZE nie podlegają natomiast podatkowi od spadków i darowizn.

  Więcej IKZE
  Podatek z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobierany jest w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem w tym przypadku jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.


 • strona główna | księgowy radzi | ulgi i odliczenia | 1 % podatku
  projekt - tomanet design

  Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.